• 1. Czy konieczna jest pierwsza wizyta bez dziecka? Czemu ona służy?

    Pierwsza wizyta samego rodzica w poradni jest bardzo pomocna. Jest to spotkanie ze specjalistą - psychologiem lub pedagogiem, którego celem jest rozpoznanie problemu i oczekiwań, wskazanie oferty usług i udzielenie niezbędnych informacji związanych z procesem diagnostycznym. Na pierwszej wizycie rodzic wypełnia również arkusz zgłoszenia dziecka.

    2. Jak długo trwa badanie pedagogiczne/psychologiczne?

    Na badanie pedagogiczne/psychologiczne przewidziane są 2 godziny. Proces badania ma jednak charakter wieloaspektowy, zależy od wieku dziecka, jego uwarunkowań psychofizycznych czy możliwości poznawczych. W związku z powyższym czas badania może ulec zmianie.

    3. Czy rodzic ma być obecny podczas badania?

    Zazwyczaj badanie przebiega bez obecności osoby dorosłej. Rodzic/opiekun prawny pozostaje w poczekalni. Jednak w przypadku najmłodszych dzieci obecność rodzica/opiekuna zależy od poziomu współpracy i poczucia bezpieczeństwa dziecka. Dzieci powyżej 4 r.ż. , w wieku szkolnym i młodzież mogą z powodzeniem uczestniczyć w badaniu bez udziału rodzica.

    4. Czy babcia/ dziadek lub inny członek rodziny może przyprowadzić/odebrać dziecko na/z badania?

    Tak, babcia lub dziadek lub inny członek rodziny mogą przyprowadzić dziecko na badanie. Sam udział w badaniu wymaga jednak zgody rodzica lub prawnego opiekuna (można ją wypełnić w domu i dostarczyć przez innego dorosłego podczas wizyty dla dziecka). W przypadku, gdy dziecko zostanie odebrane z badania przez babcię/dziadka lub innego członka rodziny niezbędne jest pisemne upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych wskazujące osobę, która odbierze dziecko.

    5. Czy dziadkowie lub inny członek rodziny uzyskają informację na temat dziecka po badaniu?

    Nie, wyniki badań przekazywane są rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

    6. Czy babcia/dziadek lub inny członek rodziny mogą złożyć wniosek o wydanie dokumentu?

    Nie, wniosek o wydanie dokumentu (np. opinii lub orzeczenia) może złożyć rodzic lub prawny opiekun dziecka.

    7. Czy można złożyć wniosek o wydanie dokumentu w trakcie trwania procesu diagnostycznego?

    Wskazane jest złożenie wniosku po zakończeniu procesu diagnostycznego. Poradnia może wydać dokument jedynie na podstawie kompletu badań. Jeżeli wniosek zostanie złożony przed zakończeniem procesu diagnostycznego, dyrektor poradni skieruje do rodzica pismo z prośbą o uzupełnienie brakujących badań.

    8. Od jakiego lekarza należy złożyć zaświadczenie do WWR/KS? Czy musi to być specjalista, np. psychiatra, neurolog?

    Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Aby dokument wydany dla dziecka/ucznia jak najlepiej opisywał jego funkcjonowanie oraz odpowiadał na jego potrzeby zaleca się aby diagnozę lekarską dziecka przeprowadził lekarz specjalista. Druki zaświadczeń lekarskich można pobrać w poczekalniach poradni lub poprzez stronę internetową w zakładce dokumenty do pobrania.

    9. Jak długo ważne jest zaświadczenie lekarskie?

    Zaświadczenie powinno być aktualne, należy pamiętać, że im bardziej aktualną i szczegółową dokumentację będzie dysponować zespól, tym orzeczenie i zawarte w nim zalecenia będą lepiej odpowiadały faktycznym potrzebom dziecka.

    10. Czy podczas badania przetwarzania słuchowego powinien być obecny rodzic?

    Tak, rodzic powinien być obecny na badaniu słuchu, ponieważ przed badaniem przeprowadzany jest szczegółowy wywiad dotyczący objawów i możliwych przyczyn zaburzenia przetwarzania słuchowego. Konieczne jest również wykonanie badania słuchu obwodowego przed wykonaniem badania przetwarzania.

    11. Czy poradnia realizuje WWR? Gdzie znajdę listę placówek?

    Poradnia obecnie nie prowadzi terapii w ramach WWR. Lista ośrodków prowadzących WWR w Tychach znajduje się na stronie Tyskiego Portalu Oświatowego https://oswiata.tychy.pl/pomoc-dla-dzieci-z-dysfunkcjami-rozwojowymi/wczesne- wspomaganie-rozwoju-dzieci.html. W ramach WWR nie obowiązuje rejonizacja – można go realizować poza miejscem zamieszkania.

    12. Kto w szkole przygotowuje opinię o dziecku? Z kim mamy się kontaktować w tym celu?

    O wydanie opinii o uczniu może wnioskować do szkoły rodzic lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Nie ma szczegółowych zapisów, które dotyczą wskazania osób, które sporządzają dokument lub uczestniczą w jego przygotowaniu. Natomiast najczęściej jest to zadanie powierzane nauczycielowi-wychowawcy, który
    może zasięgnąć wiedzy na temat ucznia lub poprosić o opinię na jego temat innych nauczycieli, a w odniesieniu do ucznia objętego kształceniem specjalnym także specjalistów pracujących z uczniem w ramach rewalidacji i pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

    13. Co ma zawierać opinia nauczyciela?

    Opinia/informacja o uczniu sporządzana przez szkołę/wychowawcę zawiera zwykle :

    1. dane ogólne dziecka – m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia, klasę do której uczęszcza,
    2. informacje na temat rozwoju społecznego - m.in. czy przestrzega zasad panujących w szkole, czy potrafi współpracować w zespole, jak wyglądają jego relacje z rówieśnikami, ale także z dorosłymi,
    3. informacje na temat rozwoju emocjonalnego - m.in. jak radzi sobie ze stresem oraz z emocjami, jak reaguje na niepowodzenia,
    4. informacje na temat rozwoju funkcji poznawczych – m.in. rozwoju spostrzegawczości, pamięci, myślenia, wyobraźni, uwagi,
    5. informacja, jaką pomocą uczeń został objęty - czy i jakie działania na rzecz dziecka podjęte zostały przez szkołę w przypadku rozpoznanych wcześniej trudności w funkcjonowaniu ucznia,
    6. jeśli uczeń jest diagnozowany w poradni w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się przydatna jest informacja przygotowana przez nauczycieli przedmiotów, w nauce których uczeń przejawia trudności (np. nauczyciel języka polskiego, matematyki, języka obcego).

    14. Czy szkoła może skierować dziecko na badania do poradni?

    Szkoła może zasugerować wizytę w poradni informując o problemach jakie dostrzega i o możliwości uzyskania diagnozy i pomocy w poradni. Decyzję podejmuje rodzic/opiekun prawny dziecka.

    15. Jak zgłosić dziecko do PPP?

    Telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni.

    16. Co trzeba zabrać do PPP?

    Należy zabrać ze sobą PESEL dziecka oraz opinie diagnostyczne (jeśli dziecko było badane w innej placówce). Na pierwszą wizytę watro zabrać także książeczkę zdrowia oraz dokumentację medyczną. Dodatkowo przydatne mogą być świadectwa szkolne, wykaz bieżących ocen, opinię wychowawcy, zeszyty, w których dziecko dużo pisze (j. polski, historia, biologia) lub rysunki (w przypadku małych dzieci).

  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102
    pawilon, piętro II, III
    43-100 Tychy
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap:
    \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu:
    poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30
    piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie