• OPINIOWANIE

   • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna wydaje opinie w sprawie:

    1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
    2. odroczenie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
    3. spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
    4. zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
    5. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
    6. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
    7. o specyficznych trudnościach w uczeniu się
    8. udzielanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
    9. przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
    10. pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
    11. udzielanie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego
    12. braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
    13. objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, w szkole lub placówce oświatowej
    14. inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży
    15. objęcie indywidualną ścieżką kształcenia.
    Ponadto możliwe jest uzyskanie pisemnej informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.
  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102
    pawilon, piętro II, III
    43-100 Tychy
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap:
    \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu:
    poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30
    piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie