• GRUPA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

    1. Grupa ma charakter psychoedukacyjny.
    2. Odbiorcami są osoby dorosłe doznające przemocy w rodzinie.
    3. Istotą programu jest praca w grupie z wykorzystaniem wzajemnego wsparcia i zasobów uczestników.
    4. Grupa może liczyć od 5 do 10 osób.
    5. Czas jednego spotkania 2 godziny.
    6. Program obejmuje 10 spotkań z osobą prowadzącą i dodatkowe 3 spotkania z wybraną i zaproszoną osobą (dzielnicowy, pracownik socjalny, prawnik, ksiądz).
    7. Pierwsze 3 spotkania mają charakter otwarty.
    Założenia teoretyczne:
    Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzrost zainteresowania społecznego zjawiskiem przemocy w rodzinie. Złamano wreszcie odwieczną tendencję do traktowania rodziny jako świątyni, w którą nikt nie ma prawa ingerować. Jak bowiem obrazowo i celnie stwierdził badacz przemocy - Richard J. Galles "ciepło rodzinne osiąga czasem temperaturę ognia piekielnego".
    Medialne informacje o przemocy między małżonkami oraz dorosłych wobec dzieci lub innych krewnych pozostających pod ich opieką wpłynęły na wzrost świadomości społecznej i zmusiły do przyjęcia faktu, że we współczesnym społeczeństwie przemoc rodzinna jest zjawiskiem powszechnym. Od ponad 30 lat przemoc domowa nie jest już prywatną sprawą rodzin.
    Doświadczenia w pracy z osobami doznającymi przemocy wskazują, że indywidualne kontakty interwencyjne nie są wystarczające. Żaden specjalista nie jest w stanie dać im tak intensywnego wsparcia, jak grupa osób z podobnymi problemami i doświadczeniami. Uczestnictwo w grupie wsparcia umożliwia osobom doznającym przemocy wyjścia z izolacji i może zapoczątkować zmiany w spojrzeniu na siebie i na swoje funkcjonowanie społeczne. Dramatycznym wymiarem zjawiska przemocy w rodzinie jest fakt, że osobą stosującą przemoc jest ktoś, kto powinien kochać, opiekować się i zapewniać bezpieczeństwo. W takiej sytuacji trudno jest przełamać poczucie samotności, niskiej wartości, a także niewiarę w swoje siły i możliwości. Wyjście z trudnej sytuacji kryzysowej wymaga odwagi i konsekwencji. Potrzebne jest wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół i instytucji. Istotne jest także zrozumienie mechanizmów przemocy i poznanie sposobów wychodzenia z niej.
    Wszelka pomoc udzielana osobom uwikłanym w przemoc ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa i uruchomienie własnych zasobów , które pozwolą im na: planowanie korzystnych zmian, wychodzenie z kryzysu i niszczących związków oraz podejmowanie konkretnych działań prawnych czy terapeutycznych. Jednym z pierwszych działań może być udział w grupie psychoedukacyjnej.

     

    Cel programu:
    • rozumienie zjawiska przemocy
    • uruchamianie osobistych zasobów radzenia sobie z sytuacją przemocy
    • uzyskanie umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego
    • dokonywanie zmian w oparciu o własne wybory i realną ocenę własnych możliwości w danej sytuacji
    • zwiększenie poczucia mocy i sprawczości
    Tematyka zajęć:
    1. zapoznanie się, ustalenie zasad pracy w grupie, prezentacja celów, zawarcie kontraktu
    2. definicja i charakterystyka przemocy domowej - pojęcie przemocy, jej rodzaje. Odwołanie się do osobistych doświadczeń uczestników grupy
    3. mity i stereotypy dotyczące przemocy. System iluzji i zaprzeczeń. Burzenie utrwalonych przekonań
    4. koło przemocy. Poszczególne fazy
    5. co to jest i jak dział Niebieska Karta (Zespół Interdyscyplinarny)
    6. szkody wynikające z bycia w przemocy dla dorosłych i dla dzieci. Konsekwencje bezpośrednie i odroczone w czasie
    7. zjawisko wyuczonej bezradności. Sposoby dotychczasowego radzenia sobie z sytuacją przemocy. Dostrzeżenie możliwości zmian
    8. jak przerwać przemoc? Jak chronić siebie i bliskich? Zasoby i sposoby ich wykorzystania
    9. współuzależnienie i jego skutki
    10. podsumowanie cyklu spotkań. Podzielenie się planami, osiągnięciami, zmianami.

    Spotkania odbywać się będą co tydzień w godzinach popołudniowych. Uczestnictwo w grupie po uprzedniej konsultacji z osobą prowadzącą w bieżącym roku szkolnym. Grupa może ruszyć od października 2024 r.

                                 Prowadząca:
    mgr Alicja Jendrasik - pedagog, terapeuta rodzinny

    Trwa 1 edycja Grupy dla Osób doznających przemocy w rodzinie.
    Cały cykl zajęć to 12 spotkań- 10 z osobą prowadzącą Alicją Jendrasik i 2 spotkania z wybraną przez uczestników grupy osobą (np. dzielnicowy, pracownik MOPS-u, adwokat, ksiądz). Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu. Grupa do 12 osób. Uczestnictwo w grupie po indywidualnej konsultacji z osobą prowadzącą przez sekretariat naszej poradni.
    Zapraszam do zapisu w drugiej edycji.
  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102
    pawilon, piętro II, III
    43-100 Tychy
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap:
    \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu:
    poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30
    piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie