• SKŁADANIE WNIOSKU

    1. Wydawanie orzeczeń i opinii WWR podlega ścisłej rejonizacji
     Zespół Orzekający działający przy poradni wydaje orzeczenia dla dzieci i uczniów ze szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Tychy. Jeśli dziecko nie uczy się, nie chodzi do przedszkola – wówczas decyduje adres zamieszkania na terenie naszego miasta.
      
    2. Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia lub opinii WWR
     Wniosek powinien zawierać wszystkie punkty określone w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dla ułatwienia gotowy druk wniosku można znaleźć w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA. Źle wypełniony, niekompletny wniosek zostaje odesłany do uzupełnienia, co wydłuża procedurę wydania orzeczenia lub opinii WWR.
      
    3. Załączniki do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii WWR
     Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, które
     nie były badane w poradni. W celu sporządzenia orzeczenia niezbędna jest pełna wiedza o funkcjonowaniu dziecka. Ponadto jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.
      
    4. Opinia ze szkoły lub przedszkola
     Przepisy prawa nie zobowiązują rodzica do przedstawienia opinii o dziecku ze szkoły lub przedszkola. Możliwość wystąpienia o taką opinię przyznano zespołowi orzekającemu – bez zgody rodzica. Zespół ma potem obowiązek przekazać taką opinię rodzicowi. Żeby przyspieszyć procedurę wydania dokumentu rodzic może wcześniej postarać się o pisemne informacje o funkcjonowaniu dziecka w szkole czy przedszkolu i załączyć je do wniosku.
      
    5. Posiedzenie zespołu orzekającego
     Wnioskodawca ma pełne prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu orzekającego swojego dziecka
     i przedstawić zespołowi swoje stanowisko. Ponadto w posiedzeniu zespołu mogą na zaproszenie przewodniczącego uczestniczyć przedstawiciele szkoły lub przedszkola, do których uczęszcza dziecko – pod warunkiem, że rodzic wyrazi na to zgodę. Na wniosek rodzica z kolei w spotkaniu może wziąć udział wskazany przez niego lekarz, psycholog czy terapeuta. Taką zgodę lub brak zgody na uczestnictwo przedstawiciela placówki lub chęć zaproszenia specjalisty spoza poradni należy jednak wyraźnie zaznaczyć we wniosku o wydanie orzeczenia.
      
    6. Wydanie gotowego orzeczenia lub opinii WWR
     Orzeczenia i opinie są wydawane w jednym egzemplarzu. Poradnia może jednak wydać potwierdzoną za zgodność z oryginałem kolejną kopię. Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii. Jeśli rodzic zadecyduje
     o osobistym odbiorze dokumentu w sekretariacie poradni – to zaznacza to na powiadomieniu o terminie zespołu orzekającego.
      
    7. Zmiana orzeczenia
     Zespół może wydać nowe orzeczenie lub opinię WWR w przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia, potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu lub potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie. Wydanie nowego orzeczenia wymaga od rodzica rozpoczęcia całej procedury od początku.
  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102
    pawilon, piętro II, III
    43-100 Tychy
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap:
    \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu:
    poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30
    piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie