• PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ W PORADNI

    Szanowni Rodzice oto podstawowe informacje o tym, w jaki sposób zapisać dziecko na wizytę w Poradni oraz jak przebiega proces diagnostyczny w naszej placówce.
     
    1. Termin wizyty ustalają: rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń, telefonicznie lub osobiście
     w sekretariacie poradni. Nie jest wymagane skierowanie lekarza lub szkoły.
    2. Przy ustaleniu terminu należy podać następujące dane:
     • powód zgłoszenia celem skierowania dziecka do odpowiednich specjalistów, np. trudności w nauce, trudności w czytaniu, pisaniu, trudności wychowawcze, emocjonalne, wady wymowy, wybór kierunku kształcenia;
     • wiek dziecka (szkoła, klasa lub przedszkole);
     • numer telefonu kontaktowego;
    3. Wszelkie świadczone przez nas usługi są bezpłatne.

    PIERWSZA WIZYTA W PORADNI

    • Pierwsza wizyta odbywa się bez dziecka. Na wstępie rodzic wypełnia arkusz zgłoszenia,
     do wypełnienia, którego niezbędny jest PESEL dziecka.
    • Wizyta diagnostyczna to spotkanie rodzica z psychologiem lub pedagogiem, którego celem 
     jest poznanie potrzeb i oczekiwań oraz wskazanie optymalnej oferty usług, a także udzielenie
     wszelkich niezbędnych informacji. Rozmowa będzie dotyczyła zgłaszanego problemu, sytuacji
     opiekuńczo-wychowawczej, rozwoju dziecka, itp.
     Bardzo prosimy o przygotowanie na pierwszą wizytę diagnostyczną następującego pakietu dokumentów:
    • Całej dokumentacji medycznej dziecka ( książeczki zdrowia, wypisów ze szpitala, informacji na temat dotychczasowego leczenia( psychiatra, neurolog) ksera dotychczasowych historii choroby, wyników badań dodatkowych, które dziecko miało robione a uważacie je Państwo za ważne);
    • Całej dotychczasowej dokumentacji psychologicznej – jeśli dziecko miało wykonywane testy np. w poradni niepublicznej, w gabinecie psychologicznym, bardzo prosimy o wyniki liczbowe testów, ewentualnie o ksero arkusza odpowiedzi wykonanych testów;
    • Opinii na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, szkole (jeżeli taka została wystawiona);
    • Dzienniczków, zeszytów, wytworów dziecka itp.

    DIAGNOZA

    1. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna to proces, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn trudności
     w uczeniu się lub w zachowaniu. Potocznie często nazywa się ją badaniem. Nie ma jednak nic wspólnego
     z wizytą u lekarza. W czasie spotkania z psychologiem i pedagogiem dziecko lub nastolatek wykonuje szereg zadań, których celem jest określenie potencjałów i deficytów. Diagności w swojej pracy stosują wystandaryzowane testy psychologiczne i pedagogiczne. Dzięki temu możliwe jest porównanie wyników uzyskanych przez klienta z normami wiekowymi.
    2. Badanie trwa około 2 godzin, dlatego też termin ustala się na konkretny dzień i godzinę.
    3. W trosce o dobro dziecka i rzetelność prowadzonej diagnozy:
     • Badania odbywają się w godzinach porannych.
     • Dziecko powinno być zdrowe (bez gorączki, kataru, nie w trakcie leczenia i nie bezpośrednio po nim, bez opatrunków gipsowych, itd.). Jeśli dziecko jest chore lub z jakichś innych powodów nie może być badane w danym dniu, rodzic informuje o tym Poradnię i termin badań zastanie wyznaczony ponownie.
     • Wypoczęte (odpowiednia liczba godzin snu w przeddzień wizyty) i po śniadaniu lub z przygotowaną kanapką, którą zje w trakcie przerwy między badaniami.
     • Przygotowane do badań - odpowiednia rozmowa z dzieckiem poprzedzająca jego wizytę w poradni) przeprowadzona przez rodzica. Chodzi o to, żeby dziecko nie traktowało tej wizyty jako kary, np. za to, że ma słabsze oceny w szkole, że było niegrzeczne w domu, itp., ale jako sytuacje, która ma na celu pomóc mu w jego kłopotach, trudnościach dotyczących nauki lub zachowania.
     • Zaopatrzone w niezbędne mu przybory, rzeczy, których potrzebuje do normalnego funkcjonowania (okulary, aparat słuchowy). Jest to bardzo istotne z uwagi na wyniki badań, gdyż próby testowe są
      w dużym stopniu uzależnione od tego, czy dziecko dobrze widzi i słyszy.

    OMÓWIENIE WYNIKÓW

    1. Po skończonej diagnozie psycholog i pedagog ponownie zapraszają opiekuna i omawiają wyniki badań. Określają przyczyny zgłaszanych trudności. Proponują możliwe formy pomocy. Jest to czas, w którym opiekun może zadać pytanie, poprosić o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii.
    2. Na pisemny wniosek rodzica diagności (w terminie do 30 dni) wystawiają pisemną opinię lub informację
     o wynikach przeprowadzonej diagnozy.
  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102
    pawilon, piętro II, III
    43-100 Tychy
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap:
    \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu:
    poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30
    piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie