• RODZAJE ORZECZEŃ

   • Zespół Orzekający wydaje następujące orzeczenia:
    1. Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
    2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
    3. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:
     • niesłyszących i słabosłyszących
     • niewidomych i słabowidzących
     • z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
     • z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym)
     • z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera
     • z niepełnosprawnością sprzężoną.
    4. Orzeczenie o potrzebie zajęcia rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
     niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim.
    5. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
    6. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niedostosowanych społecznie.
    7. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
  • Kontakt

   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   • 32 227 23 92
   • ul. Edukacji 102
    pawilon, piętro II, III
    43-100 Tychy
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki epuap:
    \ppptychy\SkrytkaESP
   • Godziny pracy sekretariatu:
    poniedziałek -czwartek : 7:30-17:30
    piątek: 7:30-15:30
  • Logowanie